Category Archives: Wordpress

Xóa chữ Sản Phẩm trong Yoast SEO Breadcrumb

Thường trong breadcrumb của Yoast SEO sẽ kèm theo chữ Sản phẩm hoặc Product. Để xóa đoạn đó, hãy chèn đoạn code sau vào functions.php của theme đang dùng /* Remove “Products” from Yoast SEO breadcrumbs in WooCommerce */ add_filter( ‘wpseo_breadcrumb_links’, function( $links ) { // Check if we’re on a WooCommerce page // Checks… Read More »

Chuyển giá sản phẩm về nằm trên nút Add to cart

Mặc định một số theme, giá sản phẩm nằm dưới tên sản phẩm và trên mô tả sản phẩm. Vị trí này với một số bạn là bình thường, nhưng một số bạn không hợp nhãn, muốn chuyển nó xuống phía dưới mô tả và nằm trên nút Add to cart. Việc đơn giản là… Read More »

Code nhúng document dạng docx, pdf vào web

Có rất nhiều cách để nhúng file document dạng doc, docx, pdf, xls, xlsx lên web của mình. Ví dụ Sử dụng thẻ  <embed> và <object>, tuy nhiên đây được xem là phương thức lỗi thời, và đã dần bị loại bỏ Sử dụng thẻ <iframe> Sau đây là cách nhúng trình xem document trong… Read More »

Code xóa tên bài viết trên breadcrumb yoast seo

Có nhiều bạn sử dụng breadcrumb của yoast seo trên web mình, tuy nhiên trong đó nó có luôn cái tên bài viết hiện tại. Nhìn rườm rà, dài dòng và cảm giác bị dư thừa. Sau đây là đoạn code giúp bạn xóa bỏ cái cảm giác đó. function adjust_single_breadcrumb( $link_output) { if(strpos( $link_output,… Read More »

Bật chế đô classic editor không cần plugin

Để bật chế độ classic editor thực chất là Disable Gutenberg, chúng ta chỉ cần chèn đoạn code sau đây vào functions.php của theme đang dùng // disable for posts add_filter(‘use_block_editor_for_post’, ‘__return_false’, 10); // disable for post types add_filter(‘use_block_editor_for_post_type’, ‘__return_false’, 10); Chúc các bạn thành công!

Hàm get sub category sản phẩm

Nếu bạn cần get tên sub category sản phẩm của 1 category nào đó để chèn vào 1 trang (ví dụ trang chủ). Hãy sử dụng hàm sau chèn vào functions.php của theme đang dùng: //Hàm get danh mục con function mh_product_subcategories( $args) { extract($args); $IDbyNAME = get_term_by(‘name’, $cat, ‘product_cat’); $product_cat_ID = $IDbyNAME->term_id; $args =… Read More »