Category Archives: EDD

Bỏ phần thập phân trong giá của EDD

Thêm code sau vào functions.php của theme đang dùng: function mh_edd_remove_decimals( $decimals ) { return 0; } add_filter( ‘edd_format_amount_decimals’, ‘mh_edd_remove_decimals’ ); Chúc các bạn thành công!

Category: EDD

Cách thêm đơn vị tiền tệ cho EDD

Thêm đoạn mã sau vào functions.php của theme đang dùng function mh_extra_edd_currencies( $currencies ) { $currencies[‘VND’] = __(‘Việt Nam Đồng’, ‘minh-hien’); return $currencies; } add_filter(‘edd_currencies’, ‘mh_extra_edd_currencies’); Note: Nhớ đổi đơn vị tiền tệ trong đoạn code cho đúng với cái mình cần

Category: EDD