Category: EDD

Bỏ phần thập phân trong giá của EDD

Thêm code sau vào functions.php của theme đang dùng: function mh_edd_remove_decimals( $decimals ) { return 0; } add_filter( 'edd_format_amount_decimals', 'mh_edd_remove_decimals' ); Chúc các bạn thành …

Cách thêm đơn vị tiền tệ cho EDD

Thêm đoạn mã sau vào functions.php của theme đang dùng function mh_extra_edd_currencies( $currencies ) { $currencies = __('Việt Nam Đồng', 'minh-hien'); return $currencies; } add_filter('edd_currencies', …

Vui lòng tắt chặn quảng cáo

Vui lòng tắt chặn quảng cáo để xem nội dung

Renews