Bật chế đô classic editor không cần plugin

Để bật chế độ classic editor thực chất là Disable Gutenberg, chúng ta chỉ cần chèn đoạn code sau đây vào functions.php của theme đang dùng // disable for posts add_filter(‘use_block_editor_for_post’, ‘__return_false’, 10); // disable for post types add_filter(‘use_block_editor_for_post_type’, ‘__return_false’, 10); Chúc các bạn thành công!

Hàm get sub category sản phẩm

Nếu bạn cần get tên sub category sản phẩm của 1 category nào đó để chèn vào 1 trang (ví dụ trang chủ). Hãy sử dụng hàm sau chèn vào functions.php của theme đang dùng: //Hàm get danh mục con function mh_product_subcategories( $args) { extract($args); $IDbyNAME = get_term_by(‘name’, $cat, ‘product_cat’); $product_cat_ID = $IDbyNAME->term_id; $args =… Read More »

Code thêm breadcrumb cho danh mục sản phẩm và sản phẩm

Nhiều khi bạn xài phải cái theme không có breadcrumb ở trang danh mục sản phẩm và sản phẩm chi tiết. Nhưng bạn cần nó để SEO. Dưới đây là đoạn code để giúp bạn. hãy chèn nó vào file functions.php của theme đang dùng // Code thêm breadcrumb cho danh mục sản phẩm và… Read More »

Hàm thêm danh mục con ở phần danh mục sản phẩm

Đơn giản là chỉ cần thêm đoạn code sau vào functions.php của theme đang dùng, sau đó css lại là được // Hàm thêm danh mục con ở phần danh mục function mh_product_subcategories( $args = array() ) { $parentid = get_queried_object_id(); $args = array( ‘parent’ => $parentid ); $terms = get_terms( ‘product_cat’, $args ); if… Read More »

Code thêm siderbar mới cho wordpress

Bạn cần thêm 1 sidebar nữa cho web của mình nhưng không muốn dùng plugin. Đơn giản là chèn hàm sau đây vào functions.php của theme đang dùng (khuyến khích xài child theme) add_action( ‘widgets_init’, ‘mh_register_sidebar’ ); function mh_register_sidebar(){ register_sidebar(array( ‘name’ => ‘My new sidebar’, ‘id’ => ‘your-sidebar-id’, ‘description’ => ‘My sidebar description’, ‘before_widget’ =>… Read More »

How to set acf image field as feature image (works with custom post types too)

Đơn giản là thêm đoạn code này vào functions.php của theme đang dùng <?php function acf_set_featured_image( $value, $post_id, $field ){ if($value != ”){ //Add the value which is the image ID to the _thumbnail_id meta data for the current post add_post_meta($post_id, ‘_thumbnail_id’, $value); } return $value; } // acf/update_value/name={$field_name} – filter for a specific field… Read More »