Liệt kê sản phẩm theo tác giả

By | Tháng Mười Một 4, 2019

Để hiển thị tất cả sản phẩm của 1 user (tác giả) – áp dụng cho trường hợp web nhiều người đăng. Chúng ta sử dụng đoạn code sau.

// bỏ vô functions.php theme hiện tại

function get_author_product($args) {
  global $product;
  extract($args);
  wp_reset_query();
  $the_user = get_user_by('login', $name);
  $the_user_id = $the_user->ID;
  $args = array(
    'post_type' => 'product',
    'post_status' => 'publish',
    'posts_per_page' => -1,
    'author'  => $the_user_id
  );

  $loop = new WP_Query( $args );
  $output ='Tác giả: '. $name;
  $output .= '<div class="author_products">';
    if ( $loop->have_posts() ) { 
      $output .= '<ul class="author_pubproducts">';
      while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post();
        $output .= '<li><a href="'. get_the_permalink() .'" >'. get_the_title() .'</a></li>';
      endwhile;
      $output .= '</ul>';	
    }
    else {
      $output .= 'Không có sản phẩm nào';
    }
    wp_reset_postdata();
  $output .= '</div>';
  return $output;
}
add_shortcode('get_author_product','get_author_product');

Chỉ cần để nó vào functions.php của theme đang dùng, sau đó tạo 1 trang mới rồi chèn shortcode sau vào đó

[get_author_product name='user-login']

Nhớ thay user-login thành tên đăng nhập của user bạn muốn thống kê nhé.

Hình ảnh kết quả:

Liệt kê sản phẩm theo tác giả 1

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *