Display the discount percentage on the sale badge

By | Tháng Bảy 4, 2019

Hiển thị phần trăm giảm giá trên sale badge woocommerce

Display the discount percentage on the sale badge 1

Chỉ cần add code sau vào functions.php của theme đang dùng.

add_filter( 'woocommerce_sale_flash', 'add_percentage_to_sale_badge', 20, 3 );
function add_percentage_to_sale_badge( $html, $post, $product ) {
  if( $product->is_type('variable')){
    $percentages = array();

    // Get all variation prices
    $prices = $product->get_variation_prices();

    // Loop through variation prices
    foreach( $prices['price'] as $key => $price ){
      // Only on sale variations
      if( $prices['regular_price'][$key] !== $price ){
        // Calculate and set in the array the percentage for each variation on sale
        $percentages[] = round(100 - ($prices['sale_price'][$key] / $prices['regular_price'][$key] * 100));
      }
    }
    // We keep the highest value
    $percentage = max($percentages) . '%';
  } else {
    $regular_price = (float) $product->get_regular_price();
    $sale_price  = (float) $product->get_sale_price();

    $percentage  = round(100 - ($sale_price / $regular_price * 100)) . '%';
  }
  return '<span class="onsale">' . esc_html__( 'SALE', 'woocommerce' ) . ' ' . $percentage . '</span>';
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *