Code xóa category base và danh mục cha trong url

By | Tháng Một 2, 2020

Code này có 2 tính năng:

 • 1 là xóa category base trong url
 • 2 là xóa danh mục cha trong url

Mà nói cho dễ hiểu là thế này

 • Link ban đầu: example.com/category/items/books/
 • Link sau khi xài code: example.com/books

Cách làm rất đơn giản

 • Bước 1: Copy code bỏ vào functions.php của theme đang dùng
 • Bước 2: Vào Setting (cài đặt) –> Permalink (đường dẫn tĩnh) và bấm save change

Code bạn cần:

// Remove category base
add_filter('category_link', 'no_category_parents',1000,2);
function no_category_parents($catlink, $category_id) {
  $category = &get_category( $category_id );
  if ( is_wp_error( $category ) )
    return $category;
  $category_nicename = $category->slug;

  $catlink = trailingslashit(get_option( 'home' )) . user_trailingslashit( $category_nicename, 'category' );
  return $catlink;
}

// Add our custom category rewrite rules
add_filter('category_rewrite_rules', 'no_category_parents_rewrite_rules');
function no_category_parents_rewrite_rules($category_rewrite) {
  //print_r($category_rewrite); // For Debugging

  $category_rewrite=array();
  $categories=get_categories(array('hide_empty'=>false));
  foreach($categories as $category) {
    $category_nicename = $category->slug;
    $category_rewrite['('.$category_nicename.')/(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]&feed=$matches[2]';
    $category_rewrite['('.$category_nicename.')/page/?([0-9]{1,})/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]&paged=$matches[2]';
    $category_rewrite['('.$category_nicename.')/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]';
  }
  // Redirect support from Old Category Base
  global $wp_rewrite;
  $old_base = $wp_rewrite->get_category_permastruct();
  $old_base = str_replace( '%category%', '(.+)', $old_base );
  $old_base = trim($old_base, '/');
  $category_rewrite[$old_base.'$'] = 'index.php?category_redirect=$matches[1]';

  //print_r($category_rewrite); // For Debugging
  return $category_rewrite;
}

// Add 'category_redirect' query variable
add_filter('query_vars', 'no_category_parents_query_vars');
function no_category_parents_query_vars($public_query_vars) {
  $public_query_vars[] = 'category_redirect';
  return $public_query_vars;
}
// Redirect if 'category_redirect' is set
add_filter('request', 'no_category_parents_request');
function no_category_parents_request($query_vars) {
  //print_r($query_vars); // For Debugging
  if(isset($query_vars['category_redirect'])) {
    $catlink = trailingslashit(get_option( 'home' )) . user_trailingslashit( $query_vars['category_redirect'], 'category' );
    status_header(301);
    header("Location: $catlink");
    exit();
  }
  return $query_vars;
}

Chúc các bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *