Cấu hình SMTP mà không cần dùng plugin

WordPress là một CMS rất tốt, NHƯNG! Tôi ghét sự phình to của plugin. Tôi đã thấy rất nhiều trang web sử dụng một số lượng lớn các plugin để bao quát mọi tính năng nhỏ, điều này góp phần gây ra các vấn đề về tốc độ và có thể gây ra sự cố.

Có rất nhiều Plugins SMTP cho WordPress để bạn có thể sử dụng SendGrid, MailGun, v.v …

Cách dễ nhất để thiết lập SMTP là thêm đoạn mã này vào file functions.php của bạn, điều này sẽ đảm bảo rằng WordPress sử dụng SMTP thay thế của phpmailer tiêu chuẩn.

Đoạn code như sau:

/* You can add your custom functions just below */
function myphpmailer( PHPMailer $phpmailer ){
  $phpmailer->IsSMTP();
  $phpmailer->Host = 'smtp.office365.com'; // smtp host
  $phpmailer->Port = '587'; // smtp port
  $phpmailer->Username = 'legiang@minhhien.vn'; // smtp user
  $phpmailer->Password = '********'; // SMTP pass
  $phpmailer->SMTPAuth = true; // if required
  $phpmailer->SMTPSecure = 'tls'; // mã hóa smtp, giá trị này tùy vào smpt port
  $phpmailer->CharSet ='utf-8';
  $phpmailer->SetFrom('legiang@minhhien.vn', get_option('blogname')); // Email gửi + Thông tin người gửi
}
add_action('phpmailer_init', 'myphpmailer');

Hy vọng các bạn có thể cấu hình được SMTP dễ dàng, đỡ tốn 1 plugin, đỡ bị lỗ hỏng như hôm plugin Easy SMTP làm web bị xâm nhập và cấu hình chuyển hướng.

 

Give a Comment

Vui lòng tắt chặn quảng cáo

Vui lòng tắt chặn quảng cáo để xem nội dung

Renews