Cách cấu hình webmail.domain.com mặc định cho tên miền mới trên Directadmin

By | Tháng Ba 23, 2020

Trên Directadmin có hệ thống webmail chạy cũng khá ổn định. Tuy nhiên link login thường là https://ten-mien.com/roundcube. Hơi khó nhớ!

Hôm nay mình chia sẽ cách cấu hình webmail.ten-mien.com thành link mặc định cho tất cả tên miền trên server directadmin của mình.

Đối tượng áp dụng:

 • Webserver: Apache
 • Let’s encrypt enable
 • Đã cài nano

Bước 1: Cấu hình Apache

Đầu tiên ta cấu hình cho port 80 (non ssl), ta  chạy lệnh

nano /usr/local/directadmin/data/templates/custom/virtual_host2.conf.CUSTOM.4.post

Sau đó ta thêm vào file nội dung sau:

</VirtualHost>
<VirtualHost |IP|:|PORT_80| |MULTI_IP|>
  ServerName webmail.|DOMAIN|
  ServerAdmin |ADMIN|
  DocumentRoot /var/www/html/roundcube
  CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
  CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
  ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log
  <IfModule !mod_ruid2.c>
    SuexecUserGroup webapps webapps
  </IfModule>

Tiếp theo là cấu hình port 443 (ssl), ta chạy lệnh

nano /usr/local/directadmin/data/templates/custom/virtual_host2_secure.conf.CUSTOM.4.post

sau đó thêm vào nội dung sau:

</VirtualHost>
<VirtualHost |IP|:|PORT_443| |MULTI_IP|>
  ServerName webmail.|DOMAIN|
  ServerAdmin |ADMIN|
  DocumentRoot /var/www/html/roundcube

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile |CERT|
  SSLCertificateKeyFile |KEY|
  |CAROOT|

  CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
  CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
  ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log
  <IfModule !mod_ruid2.c>
    SuexecUserGroup webapps webapps
  </IfModule>

Cuối cùng ta chạy các lệnh sau để cập nhật lại cấu hình apache

echo "action=rewrite&value=httpd" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
/usr/local/directadmin/dataskq d
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs

Bước 2: Thêm trường webmail vào mặc định DNS

Chỉ đơn giản là chạy các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/data/templates
cp dns_a.conf custom
cd custom
perl -pi -e "s/^smtp=\\|IP\\|\n/smtp=\\|IP\\|\nwebmail=\\|IP\\|\n/" dns_a.conf

Bước 3: Cấu hình cài đặt ssl cho webmail bằng let’s encrypt

Để cài ssl bằng let’s encrypt thì dĩ nhiên là phải cấu hình cho let’s encrypt nó nhận được link webmail, vì mặc định webmail chưa được thêm vào trong host dns. Để làm được điều này ta chạy lệnh sau:

nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

và thêm 2 dòng sau vào cuối file

letsencrypt_list=www:mail:ftp:pop:smtp:webmail
letsencrypt_list_selected=www:webmail

Restart dịch vụ directadmin: service directadmin restart

Sau đó chúng ta tiến hành cài SSL cho webmail như cài ssl thông thường (Lưu ý là phải trỏ sub domain webmail về IP của server nhé)

Kết quả demo: https://webmail.legiang.blog/

Cách cấu hình webmail.domain.com mặc định cho tên miền mới trên Directadmin 1

Note: Nếu các bạn muốn link webmail này chỉ chạy trên https, hãy thêm các dòng sau vào file cấu hình port 80 bên trên

Chúng ta chạy lệnh

nano /usr/local/directadmin/data/templates/custom/virtual_host2.conf.CUSTOM.4.post

Rồi thêm vào

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]

Sau khi thêm xong chúng ta chạy lệnh sau để cập nhật lại cấu hình cho các tên miền

cd /usr/local/directadmin/custombuild
/build rewrite_confs

Cấu hình cho Nginx Proxy Apache

Đây là dạng cấu hình mà nhiều bạn hay dùng nhất. Nên không thể bỏ qua việc cấu hình webmail trên nó

 1. Cấu hình port 80 (non ssl)

Chúng ta chạy các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/data/templates
cp nginx_server.conf custom
cd custom
nano nginx_server.conf

Sau đó thêm vào cuối file nội dung sau:

server
{
    listen |IP|:|PORT_80|;
    |MULTI_IP|

    server_name webmail.|DOMAIN|;

    root /var/www/html/roundcube;
    index index.php index.html index.htm;
    access_log /var/log/nginx/domains/|DOMAIN|.log;
    access_log /var/log/nginx/domains/|DOMAIN|.bytes bytes;
    error_log /var/log/nginx/domains/|DOMAIN|.error.log;

|*if HAVE_PHP1_FPM="1"|
    # use fastcgi for all php files
    location ~ \.php$
    {
        try_files $uri =404;
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        include /etc/nginx/fastcgi_params;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include /etc/nginx/nginx_limits.conf;

        if (-f $request_filename)
        {
            fastcgi_pass unix:/usr/local/php|PHP1_RELEASE|/sockets/webapps.sock;
        }
    }
|*endif|

|*if HAVE_NGINX_PROXY="1"|
    location /
    {
        # access_log off;
        proxy_pass http://127.0.0.1:|PORT_8080|;
        proxy_set_header X-Client-IP   $remote_addr;
        proxy_set_header X-Accel-Internal /nginx_static_files;
        proxy_set_header Host       $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
    location /nginx_static_files/
    {
        # access_log /var/log/nginx/access_log_proxy;
        alias    /var/www/html/roundcube/;
        internal;
    }
|*endif|

    # deny access to apache .htaccess files
    location ~ /\.ht
    {
        deny all;
    }
}

2. Cấu hình port 443 (ssl)

Chúng ta sẽ chạy các lệnh sau đây:

cd /usr/local/directadmin/data/templates/
cp nginx_server_secure.conf custom
cd custom
nano nginx_server_secure.conf

Ta cũng thêm vào cuối file đoạn code sau:

server
{
 listen |IP|:|PORT_443| ssl|SPACE_HTTP2|;
    |MULTI_IP|

    server_name webmail.|DOMAIN|;

    root /var/www/html/roundcube;
    index index.php index.html index.htm;
    ssl_certificate |CERT|;
    ssl_certificate_key |KEY|;

    |FORCE_SSL_REDIRECT|
    access_log /var/log/nginx/domains/|DOMAIN|.log;
    access_log /var/log/nginx/domains/|DOMAIN|.bytes bytes;
    error_log /var/log/nginx/domains/|DOMAIN|.error.log;

|*if HAVE_PHP1_FPM="1"|
    # use fastcgi for all php files
    location ~ \.php$
    {
        try_files $uri =404;
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        include /etc/nginx/fastcgi_params;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include /etc/nginx/nginx_limits.conf;

        if (-f $request_filename)
        {
            fastcgi_pass unix:/usr/local/php|PHP1_RELEASE|/sockets/webapps.sock;
        }
    }
|*endif|

|*if HAVE_NGINX_PROXY="1"|
    location /
    {
        # access_log off;
        proxy_pass https://127.0.0.1:|PORT_8081|;
        proxy_set_header X-Client-IP   $remote_addr;
        proxy_set_header X-Accel-Internal /nginx_static_files;
        proxy_set_header Host       $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
    location /nginx_static_files/
    {
        # access_log /var/log/nginx/access_log_proxy;
        alias    /var/www/html/roundcube/;
        internal;
    }
|*endif|

    # deny access to apache .htaccess files
    location ~ /\.ht
    {
        deny all;
    }
}

Sau cùng là chạy các lệnh sau để cập nhật cấu hình

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *