Bật chế đô classic editor không cần plugin

Để bật chế độ classic editor thực chất là Disable Gutenberg, chúng ta chỉ cần chèn đoạn code sau đây vào functions.php của theme đang dùng

// disable for posts
add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false', 10);

// disable for post types
add_filter('use_block_editor_for_post_type', '__return_false', 10);

Chúc các bạn thành công!

Give a Comment

Vui lòng tắt chặn quảng cáo

Vui lòng tắt chặn quảng cáo để xem nội dung

Renews